• May 31, 2020

News from YesCymru

We have good News! The COVID-19 crisis has shown the people of Wales that we can govern ourselves better than Westminster. So far this month we have seen:

  • Over a thousand new members
  • Over 2,500 new followers on Facebook
  • Over 3,000 new followers on Twitter
https://www.facebook.com/watch/?v=566208920748412

For those who have recently joined us, welcome to the fastest growing political movement in Wales – a grassroots organisation for hope. Don’t forget to follow us on social media:

If you aren’t a member, you can join us for only £2 a month, or £5 a year for students, people over 65 or the unwaged – https://www.yes.cymru/join

Rali Tŷ Ni – All Under One Roof

Despite having to postpone the AUOB marches this year, the Rali Tŷ Ni group on Facebook is extremely busy and a great forum for people to share ideas and news regarding independence – https://www.facebook.com/groups/RaliTyNi 

The AUOB March for Independence in Tredegar was due to take place on 6 June. To mark the day, why not join us in flying the YesCymru flag outside your homes on the day? On a flagpole if possible, or out of a window?. Don’t forget to share photos on social media. You can order your YesCymru flag here – https://www.yes.cymru/shop 

We are also currently producing a special video documentary that you can enjoy and share on the day. Watch this space!

The campaign continues

YesCymru members are also busy organising online events including live music, talks on the economy, and short videos promoting Independence. Be part of the fun – don’t forget to share and respond.

Podcast

YesCymru is starting a podcast about our campaign and the things we all do that show how powerful, prosperous and creative an independent Wales could be. 

The podcast will be monthly at first. We need your contributions – they could be anything: an interview with someone whose life illustrates how ready Wales is to escape from Westminster control; or a performance you do about an independent Wales; or a soundscape; or you telling us what you think is next on the road to Cymru Rydd. Items should be no longer than 10 minutes and we might edit them. 

Send your suggestions to podcast@yes.cymru

Thank you so much for your support

Siôn Jobbins
YesCymru Chair
YesCymru
http://www.yes.cymru/

Newyddion Da! Ynghannol gofid a thristwch COVID-19 mae pobl Cymru yn gweld y gallwn reoli ein hunain yn well nag y gall San Steffan. Dros y mis ddiwethaf rydym wedi gweld:

  • Dros fil o aelodau newydd
  • Dros 2,500 o ddilynwyr newydd ar Facebook
  • Dros 3,000 o ddilynwyr newydd ar Twitter
https://www.facebook.com/watch/?v=2191285011017470

I’r rhai sydd newydd ymuno gyda ni croeso i’r mudiad wleidyddol sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru – mudiad llawr gwlad dros obaith. Cofiwch ein dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol:

Os nad ydych chi’n aelod eto, beth am ymuno? Dim ond £2 y mis, neu £5 y flwyddyn i fyfyrwyr, pobl dros 65 oed neu’r sawl sy’n ddi-gyflog – https://cy.yes.cymru/join 

Rali Tŷ Ni

Cofiwch, er gwaethaf y ffaith i ni orfod gohirio’r gorymdeithiau AUOB ‘Pawb Dan Un Faner’ eleni, mae grŵp Rali Tŷ Ni ar Facebook yn brysur ac yn fforwm gwych i bobl rannu syniadau a newyddion dros annibyniaeth – https://www.facebook.com/groups/RaliTyNi 

Roedd Gorymdaith Annibyniaeth Tredegar i fod ar 6 Mehefin. I nodi’r diwrnod, beth am i ni gyd godi baneri y tu allan i’n cartrefi ar y diwrnod? Ar bolyn os yn bosib, neu allan o ffenestr, beth bynnag y medrwch chi. Cofiwch rannu’r lluniau ar y cyfryngau cymdeithasol. Gallwch archebu baner YesCymru fan hyn – https://cy.yes.cymru/shop 

Hefyd rydym wrthi’n cynhyrchu fideo arbennig i’w fwynhau a’i rannu ar y diwrnod gan na fydd modd i ni fod yno. Gwyliwch y gofod!

Mae’r ymgyrch yn parhau

Mae aelodau YesCymru hefyd wrthi’n trefnu cerddoriaeth fyw arlein; sgyrsiau ar yr economi a fideos byr yn hyrwyddo Annibyniaeth. Byddwch yn rhan o’r hwyl – cofiwch rannu ac ymateb. 

Podlediad

Rydym ni wrthi yn trefnu podlediad am ein hymgyrch a’r pethau rydyn ni i gyd yn eu gwneud sy’n dangos pa mor bwerus, ffyniannus a chreadigol y gallai Cymru annibynnol fod. 

Bydd y podlediad yn fisol ar y dechrau. Mae angen eich cyfraniadau chi arnom ni. Gallent fod yn unrhyw beth: cyfweliad â rhywun sy’n dangos pam ein bod mor barod i ddianc rheolaeth San Steffan neu berfformiad am annibyniaeth neu seinwedd; neu chi’n dweud wrthym beth rydych chi’n meddwl sydd nesaf ar y ffordd i Gymru Rydd. Ni ddylai eitemau fod yn fwy na 10 munud ac efallai y byddwn yn eu golygu. 

Anfonwch eich awgrymiadau at podlediad@yes.cymru

Diolch o galon am eich cefnogaeth

Siôn Jobbins
Cadeirydd YesCymru

About Author

admin

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
The Celtic League
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x